Създаване, споделяне и следване на единна организационна визия

Ефективните лидери имат ясна визия за целите и бъдещото развитие на своята организация, но другите членове на екипа не винаги я разбират и не винаги са мотивирани да я следват.
Дори когато имат ясна представа за своите лични роли и отговорности, служителите може да не възприемат организационните визия и култура като съществени за работата си.
Дори в малки екипи трудно се постигат постоянство и прозрачност в комуникацията на всички нива, което често води до спад в продуктивността и в мотивацията.
Ако организационната визия не е пряко свързана с оперативните процеси, с ежедневното вземане на решения и с контрола на качеството, тя би могла да се възприеме като неестествен и незначителен придатък, вместо като пътеводител за постигане на стратегическите цели.

Чрез обучението Единна организационна визия:

  • Заедно ще създадем (или обновим) ясна, споделена и вдъхновяваща визия за дългосрочното развитие на Вашата организация, която мотивира и насочва всички Ваши служители към общи цели.
  • Ще научите за позитивния ефект от споделената визия върху продуктивността и мотивацията на служители от различни бизнес и неправителствени сектори.
  • Ще се научите как да включвате своите служители в процеса на създаване на организационната си визия, така че тя да се възприема като собствена, ангажираща и вдъхновяваща от всички тях.
  • Ще обвържете всички свои организационни системи, процеси и структури с визията, така че тя да се превърне в средство за постигане на бизнес цели.
  • Ще изградите процеси за постоянство и прозрачност в комуникацията на всички нива в организацията, чрез която да вдъхновявате и мотивирате служителите си за дългосрочното постигане на целите си.
  • Ще научите как обвързването между стратегията, структурата и културата на вашата организация може да бъде формула за успех.

Аудитория
Цели екипи на малки фирми и неправителствени организации; ръководство и мениджмънт на по-големи структури.

Запиши се за обучението сега: